Πληροφορίες - Εγγραφές

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του σχολείου στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η επιλογή ενός σχολείου από μια οικογένεια είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Αντίστοιχα και η ένταξη ενός μαθητή σε ένα σχολείο, πρέπει να εγγυάται τη συμφωνία των αρχών λειτουργίας του σχολείου και να συμβάλλει στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του σχολείου. Παράλληλα, η όλη διαδικασία εγγραφής-ένταξης ενός μαθητή στην Πολύτροπη, διαπιστώνει τις όποιες ελλείψεις ή κενά έχει ο μαθητής ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και ο μαθητής να έχει ευχάριστη και επιτυχή συμμετοχή στο σχολείο.

Έτσι, πραγματοποιείται μια αρχική συνάντηση των γονέων με τη Διεύθυνση, ώστε αυτοί να ενημερωθούν πλήρως για το πρόγραμμα σπουδών και την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Πολύτροπης. Έπειτα, ακολουθεί συνάντηση του μαθητή με τη Διεύθυνση, ώστε ο μαθητής να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τον τρόπο μαθήματος και διαβάσματος, αλλά και να αξιολογηθεί το μορφωτικό επίπεδο του από τη Διεύθυνση. Στη συνέχεια, ο μαθητής παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης στο σχολείο, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομοιογένεια στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών και να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις τους από τους διδάσκοντες, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και ανύψωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του σχολείου.

Η Πολύτροπη θεωρεί ότι θα καλύψει και στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων τις ανάγκες μαθητών και οικογενειών για ένα σχολείο γνώσης, δημιουργικότητας, συνεργασίας, αρμονίας, ένα σχολείο ακέραιο, με δασκάλους υψηλού επιπέδου που καθιστούν περιττή οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια. Για την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου (2022-23), θα λειτουργήσουν μόνο οι τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και Α’ Λυκείου. Γενικές πληροφορίες για το σχολείο μας και τη διαδικασία εγγραφής ενός νέου μαθητή παρέχονται από τη γραμματεία του σχολείου στα τηλέφωνα και email επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι προσφέρεται έκπτωση 10% επί των διδάκτρων σε περίπτωση φοίτησης στο σχολείο δύο (ή περισσότερων) αδερφών, στον πρώτο μαθητή κάθε τάξης, καθώς και σε παιδιά εκπαιδευτικών.

Η επιλογή ενός σχολείου από μια οικογένεια είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Αντίστοιχα, η ένταξη ενός μαθητή στο σχολείο, προϋποθέτει τη συμφωνία με τις αρχές λειτουργίας του σχολείου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του σχολείου. Επομένως, η διαδικασία εγγραφής-ένταξης ενός μαθητή σε ένα νέο σχολείο απαιτεί προσεκτική οργάνωση και αφιέρωση ποιοτικού χρόνου στο κάθε παιδί.

Έτσι, όταν μια οικογένεια εκδηλώσει ενδιαφέρον προς εγγραφή του παιδιού στο σχολείο μας, προγραμματίζεται μια αρχική συνάντηση των γονέων με τη Διεύθυνση, ώστε αυτοί να ενημερωθούν λεπτομερώς για το πρόγραμμα σπουδών και την οργάνωση της Πολύτροπης. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια δεύτερη συνάντηση του μαθητή με τη Διεύθυνση, ώστε ο μαθητής να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τον τρόπο μαθήματος και διαβάσματος, αλλά και να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα του σχολείου μας. Η συνάντηση αυτή βοηθά και τη Διεύθυνση να διαπιστώσει πιθανές ελλείψεις ή κενά του μαθητή, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά από τους εκπαιδευτικούς της πολύτροπης. Έπειτα, ο μαθητής παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης στο σχολείο, ώστε όλοι οι μαθητές να φτάσουν -κατά το δυνατόν- στο ίδιο επίπεδο, που θα συντελέσει στην ομαλή προσαρμογή τους στο σχολείο μας και την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία στο επίπεδο των τάξεων που θα σχηματιστούν το επόμενο σχολικό έτος.